Deze ondernemer heeft zijn of haar pagina nog niet ingevuld

Transitievergoeding berekenen

Wist je dat jouw werkgever wettelijk verplicht is om jou bepaalde vergoedingen te geven als je arbeidsovereenkomst wordt beëindigd? Transitievergoeding berekenen kan via onze tool.

Transitievergoeding berekenen

Inhoudsopgave

Transitievergoeding berekenen

Wie heeft recht op een transitievergoeding?

De werknemer krijgt een transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst eindigt door goedkeuring van UWV of de kantonrechter. De transitievergoeding berekenen is er ook als een tijdelijk contract eindigt en de werkgever dit niet herstelt. Bovendien heeft de werknemer recht op de vergoeding als hij zelf ontslag neemt vanwege ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van het bedrijf.

Sinds 1 januari 2020 kunnen werknemers direct een transitievergoeding krijgen als het werk door toedoen van de werkgever wordt beëindigd. Dit geldt ook voor ambtenaren met een arbeidsovereenkomst. Voor iedereen geldt een opbouw van een derde maandinkomen per jaar van dienstgebruik.

Wat is een transitievergoeding?

Een transitievergoeding is een rechtmatig noodzakelijke ontslagvergoeding. Uw personeelslid kan dit geld bijvoorbeeld gebruiken voor een opleiding die nodig is voor een andere taak. De vergoeding geldt voor tijdelijke en vaste contracten. Het geldt ook voor oproepcontracten. Uw werknemer heeft recht op een transitievergoeding vanaf de eerste dag van de arbeidsovereenkomst.

Ontslagvergoeding

De termen ontslagvergoeding en transitievergoeding worden vaak door elkaar gebruikt. Ontslagvergoeding is een basisterm die wordt gebruikt voor het geldbedrag dat iemand ontvangt bij ontslag. In concept is elke vergoeding bij ontslag om die reden een ontslagvergoeding.

De transitievergoeding is een wettelijk bepaalde regeling waar (kort gezegd) iedereen recht op heeft nadat hij of zij door zijn of haar bedrijf is ontslagen. De transitievergoeding is daarom niet meer dan een ontslagvergoeding waarvan de hoogte wettelijk is bepaald.

Transitievergoeding berekenen

Sinds de invoering van de WAB in 2020 bouwt u vanaf uw eerste werkdag recht op een transitievergoeding op. Je komt er dus eerder voor in aanmerking dan vóór 2020, ook als je tijdens je proeftijd wordt ontslagen of als oproepkracht werkt. Uitgangspunt blijft dat u niet verwijtbaar wordt ontslagen. Dit betekent dat het ontslag niet uw eigen schuld kan zijn.

U heeft geen recht op de transitievergoeding als in uw cao een vervangingsregeling is opgenomen. Gelet op die 2022 is dat alleen mogelijk bij een opzegging om bedrijfseconomische redenen. De ontslagvergoeding moet werkloosheid voorkomen of de duur ervan beperken.

Kosten in mindering brengen

Kosten voor bijvoorbeeld outplacement of scholing kunnen in mindering worden gebracht op de transitievergoeding. Of kosten die de werkgever maakt omdat er een langere opzegtermijn wordt gehanteerd en u gedurende die tijd uit dienst wordt gesteld. Deze kosten moeten zijn gemaakt met het oog op beëindiging en in overleg met het personeelslid.

Heeft uw bedrijf tijdens de arbeidsovereenkomst kosten gemaakt om de inzetbaarheid binnen of buiten het bedrijf te bevorderen? Dan kunnen ook deze kosten in overleg met u in mindering worden gebracht.

Alleen die inzetbaarheidskosten die gericht zijn op een andere functie bij een ander bedrijf, of op een andere functie binnen het eigen bedrijf van de werkgever, mogen in mindering worden gebracht op de transitievergoeding Dit laatste geldt vanaf 1 juli 2020.

Kosten die de werkgever maakt om de efficiency in de eigen functie van de werknemer te verbeteren, mogen niet in mindering worden gebracht op de transitievergoeding. Indien de door de werkgever gemaakte kosten behoren tot de re-integratieverantwoordelijkheden of herplaatsing, is het evenmin mogelijk deze in mindering te brengen op de transitievergoeding.

Berekening van de transitievergoeding

De hoogte van uw transitievergoeding berekenen is afhankelijk van uw maandinkomen en het aantal halve dienstjaren. Het aantal dienstjaren wordt bepaald vanaf de eerste maand van tewerkstelling. Vanaf 1 januari 2022 bedraagt de transitievergoeding maximaal 86.000 euro bruto of één jaarinkomen als u meer dan 86.000 euro bruto per jaar verdient. Iedereen ontvangt een vergoeding volgens exact dezelfde formule. De opbouw is dus precies hetzelfde, ongeacht de leeftijd en de duur van het werk.

Let op: de kosten die het bedrijf maakt voor bijvoorbeeld outplacement of scholing, mogen van de transitievergoeding berekenen worden afgetrokken. De kosten moeten zijn gemaakt met het oog op beëindiging van het dienstverband en in overleg met het personeelslid. Ook dit is gebaseerd op verschillende voorwaarden.

Geen recht op transitievergoeding

Om de transitievergoeding te ontvangen is het van belang dat het bedrijf de moeite neemt om u te ontslaan. De transitievergoeding wordt ook aangeboden als een tijdelijk contract afloopt en het bedrijf het niet verlengt. Sinds 1 januari 2020 kunnen personeelsleden direct een transitievergoeding krijgen als het werk op inspanning van het bedrijf wordt beëindigd. Een transitievergoeding is een wettelijk verplichte ontslagvergoeding. In principe is elke vergoeding bij beëindiging dus een ontslagvergoeding. Transitievergoeding berekenen is belangrijk om te weten waar je precies recht op hebt.

Contact transitievergoeding berekenen

Kabelweg 22
1014BB  Amsterdam

Contact

Website link